Tage Skou-Hansens tale ved Det Danske Akademis årsfest i november 1989

Akademiets forfattermøde blev i år koncentreret til to dage. Det var ikke nogen spareforanstaltning, men mange har haft svært ved at afse tre eftermiddage og aftener på rad, og så gjorde vi dette forsøg, som faldt heldigt ud. Vi fik færre afbud og større tilslutning. Syt­ten danske forfattere deltog i hele mødet og der var ti, som læste op af upublicerede tekster. Einar Mar Gudmundsson fra Island deltog som nordisk gæst.

Mødet med videnskabsmændene havde Else Marie Bukdahl som indleder. Temaet var Den historiske sam­menhæng som faktor i forskeres og digteres arbejder. Der skal ikke komme resolutioner ud af denne møde­række, den hviler i sig selv og fortsætter så længe beg­ge parter har udbytte af dialogen.

En sammenkomst med danske komponister måtte udskydes, fordi tidspunktet blev ubelejligt for kompo­nisterne. Mødet skulle ikke primært handle om at sætte musik til givne tekster eller ord til givne melo­dier, men om grænserne imellem de to udtryksformer. Hvad er det sproget og musikken kan gøre for og ved hinanden? Og hvad er det de to kunstarter kan hver for sig, som den anden ikke kan? Vi fastholder ideen og prøver en anden gang.

Det som frem for alt optog Akademiet siden sidst var valget af nye medlemmer. Elsa Gress døde forrige som­mer, hendes plads har stået tom i halvandet år. Men det var ikke kun den, som skulle besættes. To af Aka­demiets veteraner har ønsket at gå over til passivt med­lemskab. Det drejer sig om Sven Møller Kristensen, som har været med i Akademiet næsten fra begyndel­sen, nemlig siden 1961. Og det drejer sig om Ole Wi- vel, som har været med omtrent lige så længe, i nøjag­tigt femogtyve år.

Et medlemskab af Akademiet er livsvarigt. Er det svært at komme ind, er det til gengæld umuligt at komme ud. Men passivt medlem kan man altså blive og det har i forvejen William Heinesen og Steen Eiler Rasmussen foretrukket. Passive medlemmer forlader ikke Akademiet. De giver afkald på deres stemmeret, men er ellers ligestillet med de aktive og kan deltage i enhver drøftelse og stille forslag ligesom før.

Men seksten aktive medlemmer skal Akademiet have og til de tre pladser, som blev ledige, valgte vi i september forfatterne Pia Tafdrup og Klaus Høeck samt professor Jørn Lund. Vi er glade for at de sagde ja til vores opfordring og venter os noget af dem. Me­get meget forskelligt.