Vedtægter

I – Formål

§ 1
Akademiets formål er at virke for dansk ånd og sprog, især inden for litteraturen.

§ 2
Akademiet tildeler hædersbevisninger, såsom prisbelønninger, og administrerer og uddeler hædersgaver o. lign., som det selv eller andre indstifter, og påtager sig tillige at indstille personer til modtagelse af hædersbevisninger, hædersgaver el.lign.

Akademiet kan af egen drift eller efter opfordring afgive udtalelser vedrørende spørgsmål inden for litterære, sproglige eller andre kulturelle områder, udpege medlemmer til bedømmelsesudvalg eller selv påtage sig at fungere som et sådant.

§ 3
Akademiet skal virke for kontakt med udenlandske institutioner af tilsvarende art og med udenlandske forfattere.

§ 4
Akademiet kan inden for sit formål påtage sig sådanne opgaver, som det fra offentlig eller privat side måtte blive anmodet om eller selv beslutter sig til at udføre.

II – Medlemmer

§ 5
Akademiet består af aktive og passive medlemmer. Antallet af Akademiets aktive medlemmer kan aldrig overstige 20.

§ 6
Til medlemmer vælges skribenter, som på fremragende måde dyrker dansk sprog, eller som på anden vis bidrager til dansk åndslivs udvikling.

Flertallet af Akademiets aktive medlemmer skal være skønlitterære forfattere.

Akademiets aktive medlemmer skal i videst mulige omfang deltage i dets møder.

Akademiets medlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde for Akademiet. 

§ 7
Valg af medlemmer bør kun undtagelsesvis finde sted mere end én gang om året.

Ved valg af medlemmer skal de foreliggende muligheder drøftes på mindst et møde forud for det, i hvilket valg sker. Denne drøftelse skal være optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Forslagsstillerne skal under denne drøftelse motivere deres forslag. Intet forslag til valg kan sættes under afstemning, såfremt navnet på den pågældende kandidat ikke har været inddraget i en sådan drøftelse. I det møde, i hvilket afstemning skal finde sted, skal forslagene på ny gøres til genstand for drøftelse inden afstemningen.

§ 8
Til valg af medlemmer kræves, at vedkommende opnår mindst to tredjedele af samtlige aktive medlemmers stemmer.

I tilfælde af at en kandidat ikke har kunnet opnå to tredjedele, men mere end halvdelen af samtlige aktive medlemmers stemmer, kan han eller hun på det næstfølgende møde indvælges, såfremt to tredjedele af de i afstemningen deltagende stemmer herfor.

Hvis flere pladser er ledige, indvælges kandidaterne én efter én. Afstemningerne om valg skal være skriftlige og hemmelige.

§ 9

Et medlem af Akademiet kan beslutte at gå over til at blive passivt medlem.

Passive medlemmer inviteres fortsat til Akademiets årsfester. Der tilsendes dem ikke mødereferater eller andre interne papirer.

Efter et medlems overgang til passivt medlemskab skal Akademiet snarest vælge et nyt medlem.

Såfremt et medlem ikke deltager i Akademiets møder i en sammenhængende periode af to år, overgår medlemmet automatisk til passivt medlemskab, når der er forløbet to år fra sidste møde, medlemmet deltog i.

Et medlem, der er udeblevet fra møder i Akademiet på grund af sygdom, kan uanset bestemmelsen i stk. 4, få dispensation fra overgangen til passivt medlemskab, såfremt der er udsigt til, at medlemmet vil kunne vende tilbage til aktivt medlemskab.

Akademiet kan i ganske særlige tilfælde bevilge dispensation fra overgang til passivt medlemskab på andet grundlag.

Dispensation efter stk. 5 og stk. 6 kan gives for en periode af seks måneder. Akademiet kan beslutte at forlænge dispensationsperioden. 

Beslutning om dispensation træffes af Akademiet ved flertalsbeslutning. Ansøgning indgives til sekretæren.

Et medlem af Akademiet kan søge om orlov på op til to års varighed. I forhold til afstemninger overgår medlemmet til passiv status under orlovsperioden. 

§ 10
Et medlem af Akademiet, der ønsker at udtræde af dette, kan udmelde sig ved skriftlig meddelelse til Akademiets sekretær med angivelse af årsagen til udmeldelsen. Når Akademiet modtager en udmeldelse, skal det snarest vælge et nyt medlem.

III – Møder og afstemninger

§ 11
Akademiet afholder så vidt muligt møde den tredje mandag i månederne januar, februar, marts, april, maj, september og oktober.

Akademiet markerer den sidste fredag i november sin stiftelsesdato, den 28. november 1960, med en årsfest, hvorunder årets priser overrækkes, og sekretæren aflægger en årsberetning.

Ekstraordinære møder kan indkaldes, når mindst seks medlemmer kræver det, og skal med angivelse af dagsorden indkaldes senest otte dage efter begæringens modtagelse.

Møderne indkaldes skriftligt af sekretæren og den juridiske rådgiver med mindst 8 dages varsel.

Indkaldelsen til møde skal indeholde dagsorden, der udarbejdes af den juridiske rådgiver i samråd med sekretæren. Forslag, der ønskes behandlet på et møde, skal være sekretæren og den juridiske rådgiver i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse og skal derefter omgående udsendes til medlemmerne.

§ 12
Sekretæren, prosekretæren eller i hans eller hendes forfald den, der længst har været medlem af Akademiet, leder dets møder. Den juridiske rådgiver bistår sekretæren ved ledelsen af mødet og ved formuleringen af beslutningerne. Den juridiske rådgiver udarbejder et referat af forhandlingernes forløb og udsender dette til medlemmerne. På det næstfølgende møde skal referatet godkendes.

§ 13
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Såfremt et medlem ønsker at afgive stemme uden selv at være til stede, kan han eller hun, senest dagen før det afgørende møde, meddele den juridiske rådgiver, hvorledes han eller hun stemmer. Den juridiske rådgiver lader stemmesedlen indgå i bunken af afgivne stemmesedler inden optællingen eller medregner den i tilfælde af afstemning ved håndsoprækning.

Medlemmet kan i brevet angive én subsidiær kandidat, på hvem han eller hun ønsker at stemme, såfremt hans eller hendes stemme tilligemed de tilstedeværende stemmer vil være tilstrækkelig til at træffe en beslutning.

§ 14
Medmindre andet er bestemt i nærværende fundats, træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de i afstemningen deltagende, således at forslag, der ikke har opnået over halvdelen af samtlige afgivne stemmer, er bortfaldet. Afstemningen foregår ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning finde sted, når blot ét medlem kræver det.

Inden beslutning om tildeling af en pris skal foreligge en skriftlig indstilling. Før tildelingen kan vedtages, skal den være gjort til genstand for en indgående drøftelse på mindst ét møde forud for det, i hvilket tildelingen vedtages. Denne drøftelse skal være optaget som et særligt punkt på dagsordenen. I det møde, i hvilket afstemning skal finde sted, skal forslagene på ny gøres til genstand for drøftelse inden afstemningen.

Til vedtagelse af beslutning om uddeling af Det Danske Akademis Store Pris kræves, foruden den i stk. 1 angivne majoritet, at over halvdelen af samtlige Akademiets aktive medlemmer har stemt for beslutningen.

Det skal i dagsordenen for et møde være angivet om endelig beslutning om tildeling kan træffes på mødet.

Akademiets hædersbevisninger kan ikke tildeles aktive medlemmer af Akademiet.

§ 15
Alle medlemmer har pligt til at iagttage absolut tavshed om alt, hvad der bliver sagt om Akademiets forhold på Akademiets møder, som er strengt fortrolige. Akademiets materiale, så som dagsordener, referater og korrespondance mellem medlemmer om interne forhold, må ikke videregives til nogen uden for Akademiet. Intet forslag om kandidater til prisuddelinger eller til medlemskab må videregives til offentligheden.

IV – Sekretær m.fl.

§ 16
Akademiet vælger blandt sine aktive medlemmer en sekretær, som varetager Akademiets løbende anliggender, eventuelt efter rådslagning med prosekretæren og den juridiske rådgiver.

Sekretæren vælges for fire år ad gangen ved simpelt flertalsvalg, således at blandt flere emner er den valgt, som har faet flest stemmer, selv om vedkommende ikke har fået over halvdelen af samtlige stemmer.

Sekretæren kan genvælges.

Til at fungere som sekretær i dennes forfald vælges på samme måde, men for to år ad gangen, en prosekretær.

§ 17
Akademiet vælger ved simpel stemmeflerhed en juridisk rådgiver til at bistå Akademiet i juridiske spørgsmål, føre Akademiets regnskaber og varetage de hermed forbundne opgaver og i øvrigt udføre, hvad der i henhold til denne fundats påhviler den juridiske rådgiver.

V – Udvalg

§ 18
Akademiet kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg blandt medlemmerne. Udvalgenes kompetence bestemmes af Akademiet.

VI – Akademiets pengemidler, regnskabsår og revision

§ 19
Den del af Akademiets formue, der ikke foreligger kontant, såvel som legatmidler o. lign., der administreres af Akademiet, skal – såfremt ikke andet er bestemt af giverne – anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af legatmidler til enhver tid gældende regler.

Forvaltningen af de forannævnte midler foretages af sekretæren i samråd med den juridiske rådgiver.

For den formue, som Akademiet har modtaget fra Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse, gælder de i aftalen om sammenslutningen indeholdte regler.

§ 20
Revision af Akademiets regnskaber foretages af en af Akademiet valgt statsautoriseret revisor.

§ 21
Akademiets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse senest på Akademiets møde i maj måned.

VII – Tegningsregler m.v.

§ 22
Akademiet tegnes af sekretæren i forening med den juridiske rådgiver.

Til økonomiske dispositioner, ud over hvad Akademiets almindelige drift medfører, kræves en beslutning af Akademiet.

VIII – Fundatsændringer – Akademiets ophævelse

§ 23
Beslutning om ændring af nærværende fundats såvel som om Akademiets opløsning træffes med mindst tre fjerdedeles majoritet blandt samtlige aktive medlemmer.

§ 24
Ved ophævelse af Akademiet tilfalder en tredjedel af Akademiets formue Dansk Forfatterforening, en tredjedel Danske Skønlitterære Forfattere og en tredjedel Danske Dramatikeres Forbund, medmindre giverne har bestemt anderledes.

Fremtidig administration og tildeling af legater, hædersgaver o. lign. overgår til den af disse foreninger, der skønnes nærmest berettiget dertil efter ydelsens formål.

Således vedtaget den 20. marts 2023